𝟓 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚̂́𝐦 𝐤𝐲̣ 𝐤𝐡𝐢 đ𝐞̂́𝐧 N𝐡𝐚̀ C𝐮̉𝐚 𝐏𝐚𝐨 –  𝐇𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐧𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐡

𝟓 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚̂́𝐦 𝐤𝐲̣ 𝐤𝐡𝐢 đ𝐞̂́𝐧 N𝐡𝐚̀ C𝐮̉𝐚 𝐏𝐚𝐨 – 𝐇𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐧𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐡

𝟓 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚̂́𝐦 𝐤𝐲̣ 𝐤𝐡𝐢 đ𝐞̂́𝐧 #𝐧𝐡𝐚̀𝐜𝐮̉𝐚𝐏𝐚𝐨𝐇𝐚̀𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐧𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐡 Một trong những địa điểm tham quan hấp…

𝙆𝙄𝙉𝙃 𝙉𝙂𝙃𝙄𝙀̣̂𝙈 𝙑𝘼̀ 𝙏𝙍𝘼̉𝙄 𝙉𝙂𝙃𝙄𝙀̣̂𝙈 𝘾𝙃𝘼̂𝙉 𝙏𝙃𝘼̣̂𝙏 𝙆𝙃𝙄 Đ𝙄 𝘾𝙊̂𝙉 Đ𝘼̉𝙊 𝘽𝘼̆̀𝙉𝙂 𝙏𝘼̀𝙐

𝙆𝙄𝙉𝙃 𝙉𝙂𝙃𝙄𝙀̣̂𝙈 𝙑𝘼̀ 𝙏𝙍𝘼̉𝙄 𝙉𝙂𝙃𝙄𝙀̣̂𝙈 𝘾𝙃𝘼̂𝙉 𝙏𝙃𝘼̣̂𝙏 𝙆𝙃𝙄 Đ𝙄 𝘾𝙊̂𝙉 Đ𝘼̉𝙊 𝘽𝘼̆̀𝙉𝙂 𝙏𝘼̀𝙐

𝙆𝙄𝙉𝙃 𝙉𝙂𝙃𝙄𝙀̣̂𝙈 𝙑𝘼̀ 𝙏𝙍𝘼̉𝙄 𝙉𝙂𝙃𝙄𝙀̣̂𝙈 𝘾𝙃𝘼̂𝙉 𝙏𝙃𝘼̣̂𝙏 𝙆𝙃𝙄 Đ𝙄 𝘾𝙊̂𝙉 Đ𝘼̉𝙊 𝘽𝘼̆̀𝙉𝙂 𝙏𝘼̀𝙐 Xin chào các bạn!Mình thấy rất nhiều…