𝟓 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚̂́𝐦 𝐤𝐲̣ 𝐤𝐡𝐢 đ𝐞̂́𝐧 N𝐡𝐚̀ C𝐮̉𝐚 𝐏𝐚𝐨 –  𝐇𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐧𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐡

𝟓 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚̂́𝐦 𝐤𝐲̣ 𝐤𝐡𝐢 đ𝐞̂́𝐧 N𝐡𝐚̀ C𝐮̉𝐚 𝐏𝐚𝐨 – 𝐇𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐧𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐡

𝟓 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚̂́𝐦 𝐤𝐲̣ 𝐤𝐡𝐢 đ𝐞̂́𝐧 #𝐧𝐡𝐚̀𝐜𝐮̉𝐚𝐏𝐚𝐨𝐇𝐚̀𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐧𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐡 Một trong những địa điểm tham quan hấp…