Kẻng Mỏ, đi tìm nơi đầu nguồn sông Đà chảy vào đất Việt.