Đèo Mẻ Pia, còn có tên gọi đèo Khâu cốc Chà, con đèo nhỏ nhưng có võ.