𝙆𝙄𝙉𝙃 𝙉𝙂𝙃𝙄𝙀̣̂𝙈 𝙑𝘼̀ 𝙏𝙍𝘼̉𝙄 𝙉𝙂𝙃𝙄𝙀̣̂𝙈 𝘾𝙃𝘼̂𝙉 𝙏𝙃𝘼̣̂𝙏 𝙆𝙃𝙄 Đ𝙄 𝘾𝙊̂𝙉 Đ𝘼̉𝙊 𝘽𝘼̆̀𝙉𝙂 𝙏𝘼̀𝙐

𝙆𝙄𝙉𝙃 𝙉𝙂𝙃𝙄𝙀̣̂𝙈 𝙑𝘼̀ 𝙏𝙍𝘼̉𝙄 𝙉𝙂𝙃𝙄𝙀̣̂𝙈 𝘾𝙃𝘼̂𝙉 𝙏𝙃𝘼̣̂𝙏 𝙆𝙃𝙄 Đ𝙄 𝘾𝙊̂𝙉 Đ𝘼̉𝙊 𝘽𝘼̆̀𝙉𝙂 𝙏𝘼̀𝙐

𝙆𝙄𝙉𝙃 𝙉𝙂𝙃𝙄𝙀̣̂𝙈 𝙑𝘼̀ 𝙏𝙍𝘼̉𝙄 𝙉𝙂𝙃𝙄𝙀̣̂𝙈 𝘾𝙃𝘼̂𝙉 𝙏𝙃𝘼̣̂𝙏 𝙆𝙃𝙄 Đ𝙄 𝘾𝙊̂𝙉 Đ𝘼̉𝙊 𝘽𝘼̆̀𝙉𝙂 𝙏𝘼̀𝙐 Xin chào các bạn!Mình thấy rất nhiều…