𝐊𝐇𝐀́𝐌 𝐏𝐇𝐀́ 𝐏𝐇𝐔́ 𝐘𝐄̂𝐍 𝟑 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝟐 Đ𝐄̂𝐌 – 𝐓𝐇𝐈𝐄̂𝐍 Đ𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐇𝐎𝐀 𝐕𝐀̀𝐍𝐆 𝐂𝐎̉ 𝐗𝐀𝐍𝐇, 𝐁𝐈𝐄̂̉𝐍 𝐗𝐀𝐍𝐇,𝐂𝐀́𝐓 𝐓𝐑𝐀̆́𝐍𝐆, 𝐍𝐀̆́𝐍𝐆 𝐕𝐀̀𝐍𝐆

𝐊𝐇𝐀́𝐌 𝐏𝐇𝐀́ 𝐏𝐇𝐔́ 𝐘𝐄̂𝐍 𝟑 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝟐 Đ𝐄̂𝐌 – 𝐓𝐇𝐈𝐄̂𝐍 Đ𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐇𝐎𝐀 𝐕𝐀̀𝐍𝐆 𝐂𝐎̉ 𝐗𝐀𝐍𝐇, 𝐁𝐈𝐄̂̉𝐍 𝐗𝐀𝐍𝐇,𝐂𝐀́𝐓 𝐓𝐑𝐀̆́𝐍𝐆, 𝐍𝐀̆́𝐍𝐆 𝐕𝐀̀𝐍𝐆

𝐊𝐇𝐀́𝐌 𝐏𝐇𝐀́ 𝐏𝐇𝐔́ 𝐘𝐄̂𝐍 𝟑 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝟐 Đ𝐄̂𝐌 – 𝐓𝐇𝐈𝐄̂𝐍 Đ𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐇𝐎𝐀 𝐕𝐀̀𝐍𝐆 𝐂𝐎̉ 𝐗𝐀𝐍𝐇, 𝐁𝐈𝐄̂̉𝐍 𝐗𝐀𝐍𝐇,𝐂𝐀́𝐓 𝐓𝐑𝐀̆́𝐍𝐆, 𝐍𝐀̆́𝐍𝐆 𝐕𝐀̀𝐍𝐆…

𝐂𝐔̛̣𝐂 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 𝐁𝐈̣ 𝐁𝐎̉ 𝐇𝐎𝐀𝐍𝐆 𝐓𝐀̣𝐈 𝐇𝐔𝐄̂́ – 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐇𝐎̂̀ 𝐓𝐇𝐔𝐘̉ 𝐓𝐈𝐄̂𝐍

𝐂𝐔̛̣𝐂 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 𝐁𝐈̣ 𝐁𝐎̉ 𝐇𝐎𝐀𝐍𝐆 𝐓𝐀̣𝐈 𝐇𝐔𝐄̂́ – 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐇𝐎̂̀ 𝐓𝐇𝐔𝐘̉ 𝐓𝐈𝐄̂𝐍

𝐂𝐔̛̣𝐂 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 𝐁𝐈̣ 𝐁𝐎̉ 𝐇𝐎𝐀𝐍𝐆 𝐓𝐀̣𝐈 𝐇𝐔𝐄̂́ – 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐇𝐎̂̀ 𝐓𝐇𝐔𝐘̉ 𝐓𝐈𝐄̂𝐍 Công viên bỏ hoang ở Huế hay…

𝙽𝙷𝙰̀ 𝚃𝙷𝙾̛̀ 𝙼𝙰̆̀𝙽𝙶 𝙻𝙰̆𝙽𝙶 – 𝙺𝙸𝙴̂́𝙽 𝚃𝚁𝚄́𝙲 𝚃𝚁𝙰̆𝙼 𝚃𝚄𝙾̂̉𝙸 𝙾̛̉ 𝙿𝙷𝚄́ 𝚈𝙴̂𝙽

𝙽𝙷𝙰̀ 𝚃𝙷𝙾̛̀ 𝙼𝙰̆̀𝙽𝙶 𝙻𝙰̆𝙽𝙶 – 𝙺𝙸𝙴̂́𝙽 𝚃𝚁𝚄́𝙲 𝚃𝚁𝙰̆𝙼 𝚃𝚄𝙾̂̉𝙸 𝙾̛̉ 𝙿𝙷𝚄́ 𝚈𝙴̂𝙽

𝙽𝙷𝙰̀ 𝚃𝙷𝙾̛̀ 𝙼𝙰̆̀𝙽𝙶 𝙻𝙰̆𝙽𝙶 – 𝙺𝙸𝙴̂́𝙽 𝚃𝚁𝚄́𝙲 𝚃𝚁𝙰̆𝙼 𝚃𝚄𝙾̂̉𝙸 𝙾̛̉ 𝙿𝙷𝚄́ 𝚈𝙴̂𝙽 Khám phá ngay vẻ đẹp cổ kính của…